Právna komisia

Predseda komisie: Ladislav Bielik

kontakt: tel: 0914 242 109

členovia komisie:    Francisc Blazsek   0911 100505

                           Jozef Kubinec       0904 353524

 

                                                                            

                         Plán činnosti právnej komisie na r. 2018

 

Podľa úloh z uznesenia X. zjazdu Slovenského zväzu záhradkárov, ktorý vytýčil úlohy pre činnosť právnych komisií pri OV SZZ, vypracovávam plán činnosti pre Právnu komisiu OV SZZ Zvolen.

Členovia právnej komisie pracujú prevažne individuálne, podľa požiadaviek a dotazov o radu od zástupcov jednotlivých organizácií, alebo v sporoch medzi jednotlivcami v záhradkárskych organizáciách.

  1. Zabezpečiť poradenskú činnosť pri majetkovo-právnom vyporiadaní vlastníctva pôdy v tých ZO, ktoré o túto pomoc požiadajú. Túto zabezpečiť cestou kvalifikovaných pracovníkov z Pôdneho a Lesného odboru OÚ Zvolen.
  2. Podľa požiadaviek jednotlivých ZO SZZ budeme nápomocný pri riešení problémov pri hrubom porušovaní Stanov SZZ jednotlivými členmi ZO (neplatenie členských príspevkov, neobrábanie záhrad užívateľmi, alebo vlastníkmi záhrad, vylúčenie zo SZZ, a pod.)
  3. Na plenárnych zasadania rozšírených o predsedov ZO, alebo individuálne, budeme podávať rady a informácie formou odpovedí na ich otázky.
  4. V spolupráci s Mestskou políciou a Políciou budeme nápomocný pri ochrane majetku v ZO v prípadoch ak budeme o takúto spoluprácu požiadaný, (pri riešení susedských vzťahov, krádežiach a pod.).
  5. Riešiť sťažnosti, alebo prípadné nezrovnalosti jednotlivých členov SZZ, ktoré sú v kompetenciach OV SZZ.

 

 

Predseda komisie :  Ladislav Bielik


Právna komisia informuje

V tejto rubrike nie sú žiadne články.


Diskusná téma: Informácia o odkúpení záhrad

Dátum: 21.07.2011

Vložil: Remperová

Titulok: Platenie nájomného za záhrady

Aký je Váš názor na platenie nájomného majiteľom pôdy do vypracovania znaleckého posudku? Bolo by vhodné uzavrieť nájomnú zmluvu s termínom do ukončenia "konania" medzi ZO a majiteľom pôdy s dátumom od 1.4.2011? Alebo do ukončenia konania neplatiť žiadne nájomné?

—————

Dátum: 06.09.2011

Vložil: právna komisia

Titulok: Re:Platenie nájomného za záhrady

Do ukončenia " konania" platí doterajšia nájomná zmluva, aj keď už skončila jej lehota. Nájomné treba platiť podľa dohody, resp. vo výške v mieste obvyklej. Pre informáciu uvádzame, že nájomné SPF za 780 m2 vo Zvolene na Podborovej je 7,77 euro ročne. Ak ste nájomné doteraz neuhrádzali, máte povinnosť uhradiť za posledné 3 roky.

—————