Právna komisia

 

Predseda:   Ladislav Bielik,        t.č. 0914 242109

Členovia:    Jozef Kubinec,         t.č. 0904 353324

                  Ing. Ladislav Ondrejšík  t.č. 0907 844213

 

 

Plán pláce právnej komisie na r. 2021

 

Členovia právnej komisie pracujú prevažne individuálne, podľa požiadaviek a dotazov o radu od zástupcov jednotlivých organizácií, alebo v sporoch medzi jednotlivcami v záhradkárskych organizáciách.

  1. Zabezpečiť poradenskú činnosť pri majetkovo-právnom vysporiadaní vlastníctva pôdy v tých ZO, ktoré o túto pomoc požiadajú. Túto zabezpečiť cestou kvalifikovaných pracovníkov z Pôdneho a Lesného odboru OÚ Zvolen.
  2. Podľa požiadaviek jednotlivých ZO SZZ budeme nápomocný pri riešení problémov pri hrubom porušovaní Stanov SZZ jednotlivými členmi ZO (neplatenie členských príspevkov, neobrábanie záhrad užívateľmi, alebo vlastníkmi záhrad, vylúčenie zo SZZ, a pod.)
  3. Na zasadaní OV SZZ rozšírených o predsedov ZO, alebo individuálne, budeme podávať rady a informácie formou odpovedí na ich otázky.
  4. V spolupráci s Mestskou políciou a Políciou budeme nápomocný pri ochrane majetku v ZO v prípadoch ak budeme o takúto spoluprácu požiadaný, (pri riešení susedských vzťahov, krádežiach a pod.).
  5. Riešiť sťažnosti, alebo prípadné nezrovnalosti jednotlivých členov SZZ, ktoré sú v kompetenciách OV SZZ.

 


Právna komisia informuje

V tejto rubrike nie sú žiadne články.


Diskusná téma: Informácia o odkúpení záhrad

Dátum: 21.07.2011

Vložil: Remperová

Titulok: Platenie nájomného za záhrady

Aký je Váš názor na platenie nájomného majiteľom pôdy do vypracovania znaleckého posudku? Bolo by vhodné uzavrieť nájomnú zmluvu s termínom do ukončenia "konania" medzi ZO a majiteľom pôdy s dátumom od 1.4.2011? Alebo do ukončenia konania neplatiť žiadne nájomné?

—————

Dátum: 06.09.2011

Vložil: právna komisia

Titulok: Re:Platenie nájomného za záhrady

Do ukončenia " konania" platí doterajšia nájomná zmluva, aj keď už skončila jej lehota. Nájomné treba platiť podľa dohody, resp. vo výške v mieste obvyklej. Pre informáciu uvádzame, že nájomné SPF za 780 m2 vo Zvolene na Podborovej je 7,77 euro ročne. Ak ste nájomné doteraz neuhrádzali, máte povinnosť uhradiť za posledné 3 roky.

—————