Komisia mládeže

Predseda komisie: RNDr. Zdenka Müllerová 

kontakt: email: mullerova.zdenka@gmail.com, tel: 0904 648 974

členovia komisie:    Mgr. Darina Labáková   

 

P L Á N   P R Á C E

komisie pre mládež na rok 2019

 

 

V roku 2019 bude  práca komisie pre mládež spočívať v aktívnej spolupráci s MŠ, ZŠ a CVČ v okresoch Zvolen a Detva a tiež s odbormi školstva (OŠ). Plán rešpektuje plán RV SZZ.

 

1.  Vyhlásenie výtvarnej súťaže pre deti  MŠ a ZŠ organizovanej RV SZZ ako 12. ročník výtvarnej súťaže na tému „Krásy našej záhrady“

 • zaslať na školy priamo, príp. prostredníctvom OŠ vyhlásenie súťaže a propozície

         Termín: do 30. 01. 2019

 • spolupracovať so školami do odoslania prác detí a vyhlásenia výsledkov

         Termín: do 15. 03. 2019

 

2.  Zverejniť pre ZŠ vyhlásenie okresného kola vedomostnej súťaže „Mladý záhradkár 2019“

v dvoch kategóriách: I. kategória 10 – 12 roč. deti a II. kategória 13 – 15 roč. deti

 • záujemcom o súťaž poskytnúť študijný materiál – lexikony
 • spolupracovať pri príprave detí na súťaž
 • pripraviť podmienky pre konanie okresného kola v ZŠ Kukučínova, Detva

                                                                Termín vyhlásenia: do 15. 04. 2019

                                                                Termín súťaže: do 20. 06. 2019

 

4.  Vyhlásiť a zorganizovať 6. ročník okresnej výtvarnej súťaže pre MŠ a ZŠ

 • vyhlásiť a zverejniť propozície

                                                                              Termín: august 2019

 • spolupracovať s vedúcimi OŠ a školami, ktoré prejavia záujem
 • vyhodnotenie súťaže urobiť na jesennej výstave OV SZZ 2019

                                                                               Termín: október 2019

 

5.  Účasť na výstave ovocia, zeleniny a kvetov 2019

 • informovať školy o organizovaní výstavy
 • pozvať školy a zástupcov OŠ na výstavu
 • spolupracovať s OŠ vo Zvolene a Detve
 • požiadať niektorú zo škôl o program pri otvorení výstavy

                                                                               Termín: september – október 2019

 

6.  Spolupráca so školami a OŠ vo Zvolene a Detve

 • priebežne poskytovať informácie o akciách RV a OV SZZ, ktoré sa týkajú výchovy a vzdelávania pre školy a verejnosť na webstránke SZZ alebo prostredníctvom OŠ

 

 

Spracovala: RNDr. Zdenka Müllerová

Vo Zvolene  07. 01. 2019

 

                                                                                                          RNDr. Zdenka Müllerová

                                                                                                   predsedníčka komisie pre mládež