P L Á N   P R Á C E

komisie pre mládež na rok 2020

 

 

Zloženie komisie:       RNDr. Zdenka Müllerová, predsedníčka

                                   Mgr. Darina Labáková, členka

 

V roku 2020 bude  práca komisie pre mládež spočívať v aktívnej spolupráci s MŠ, ZŠ, CVČ, ZUŠ v okresoch Zvolen a Detva a tiež s odbormi školstva (OŠ). Plán rešpektuje plán RV SZZ.

 

1.  Vyhlásenie výtvarnej súťaže pre deti  MŠ a ZŠ organizovanej RV SZZ ako 13. ročník výtvarnej súťaže na tému „Farebná záhrada“

 • zaslať na školy vyhlásenie a podmienky súťaže priamo, príp. prostredníctvom OŠ

         Termín: do 15. 01. 2020

 • spolupracovať so školami do odoslania prác detí a vyhlásenia výsledkov

         Termín: do 30. 03. 2020

 

2.  Zverejniť pre ZŠ vyhlásenie okresného kola vedomostnej súťaže „Mladý záhradkár 2020“

v dvoch kategóriách: I. kategória 10 – 12 roč. deti a II. kategória 13 – 15 roč. deti

 • záujemcom o súťaž poskytnúť študijný materiál – lexikony
 • spolupracovať pri príprave detí na súťaž
 • pripraviť podmienky pre konanie okresného kola v ZŠ Kukučínova, Detva

                                                                Termín vyhlásenia: do 20. 03. 2020

                                                                Termín súťaže: do 25. 05. 2020

 

3.  Na RV SZZ zaslať materiály pre celoslovenské kolo vedomostnej súťaže

                                                                             Termín: ihneď po ukončení okresného kola

 • plánovaný termín celoslovenského kola vedomostnej súťaže je 17. 06. 2020 v SOŠ záhradníckej v Piešťanoch

 

4.  Vyhlásiť a zorganizovať VII. ročník okresnej výtvarnej súťaže pre MŠ a ZŠ „Farebná záhrada“

 • vyhlásiť a zverejniť propozície                  Termín: august 2020
 • spolupracovať s vedúcimi OŠ a školami, ktoré prejavia záujem
 • vyhodnotenie súťaže urobiť na jesennej výstave OV SZZ 2020

                                                                               Termín: október 2020

 

5.  Účasť na výstave ovocia, zeleniny a kvetov 2020

 • informovať školy o organizovaní výstavy
 • pozvať školy na výstavu
 • spolupracovať s OŠ vo Zvolene a Detve
 • požiadať niektorú zo škôl o program pri otvorení výstavy

                                                                               Termín: september – október 2020

 

6.  Spolupráca so školami a OŠ vo Zvolene a Detve

 • priebežne poskytovať informácie o akciách RV a OV SZZ, ktoré sa týkajú výchovy a vzdelávania pre školy a verejnosť na webstránke SZZ alebo prostredníctvom OŠ

 

Spracovala: RNDr. Zdenka Müllerová

Vo Zvolene 12. 01. 2020