vyhlásenie vedomostnej súťaže na rok 2018

13.03.2018 20:24

Slovenský zväz záhradkárov Okresný výbor Zvolen, Kozačeka 11, 960 01 Zvolen

 

                        Vedomostná súťaž – Mladý záhradkár 2018

 

 

OV SZZ vo Zvolene

                                           v y h l a s u j e

                                                                                 pre rok 2018

 

okresné kolo vedomostnej súťaže – Mladý záhradkár 2018

 

Súťaž sa uskutoční v dvoch kategóriách:

I. kategória:    10 – 12 ročné deti

II. kategória:   13 – 15 ročné deti

 

Podmienky a pravidlá:

  • súťaže sa môže zúčastniť dieťa od 10 do 15 rokov
  • súťaž sa uskutoční do 23.05.2018, miesto a termín oznámime najneskôr týždeň pred jej konaním
  • učiteľ alebo škola nahlási účasť detí v súťaži do 30.03.2018 na OV SZZ Zvolen alebo predsedníčke komisie pre mládež RNDr. Zdenke Müllerovej
  • na základe nahlásenia súťažiacich zašleme škole alebo učiteľovi publikáciu pre deti a mládež: I. a II. diel Lexikonu s vypracovanými heslami z oblasti botaniky, pôdy, ovocinárstva, zeleninárstva, kvetinárstva a ekológie, Lexikony poslúžia prihláseným deťom k príprave na súťaž
  • učiteľ zameria  výchovnovzdelávací proces pre súťažiacich na vypracované heslá, na poznávanie rastlín priamo v záhrade, či vo voľnej prírode v rôznych štádiách vývoja a na poznávanie semien rastlín, ktoré sa u nás bežne sejú – v prílohe je zoznam 100 rastlín na poznávanie a 20 rastlín pre poznávanie ich semien
  • úlohou súťažiacich bude vypracovanie testu s 35 otázkami, každá otázka bude mať 3 možnosti (1 správna). Za každú správnu odpoveď získa 1 bod, teda max. 35 bodov. Súčasťou súťaže a hodnotenia bude  praktické poznávanie rastlín, listov, koreňov, plodov a semien záhradných plodín, ktoré obyčajne rastú v období konania súťaže – max. 10 bodov, t.z. najviac 45 bodov
  • garantom a hodnotiacou komisiou je komisia pre mládež OV SZZ
  • do hodnotenia budú zahrnutí súťažiaci s min. 60% úspešnosťou
  • deti, ktoré sa umiestnia na prvých 3 miestach v jednotlivých kategóriách, získajú diplom a vecnú odmenu
  • víťazi jednotlivých kategórií postúpia do celoslovenského kola súťaže

 

 

Kontakty:

Slovenský zväz záhradkárov Okresný výbor, Kozačeka 11, 960 01 Zvolen,

Email: ovszzzvolen@gmail.com

Tel.:    0911 959 966

RNDr. Zdenka Müllerová, predsedníčka komisie pre mládež

Email:  mullerova.zdenka@gmail.com

Tel.:    0904648974

                                                                                                          Zvolen 10. 03. 2018

Vyhlásenie ved sut.2018.doc (17408)
Zoznam rastlín, ktorých semená budú na vedomostnej súťaži 2016.doc (28672)
Zoznam_rastlín_na_vedomostnú_súťaž.docx (19774)
 

facebook

—————

Späť