Uznesenie zo zasadanie OV SZZ rozšíreného o predsedov ZO SZZ konaného 3.2.2018

14.02.2018 20:47

Uznesenie

zo zasadania Okresného výboru SZZ

rozšíreného o predsedov ZO SZZ vo Zvolene

konaného dňa 3.2.2018

 

 

I. Berie na vedomie:

 

1. Vyhodnotenie „Okresnej výstavy ovocia, zeleniny a kvetov“ v roku 2017.

 

 

I. Schvaľuje:

 

1. Správu o činnosti P-OV za rok 2017

2. Správu o hospodárení OV SZZ za rok 2017 a rozpočet OV SZZ na rok 2018.

3. Správu o činnosti OKRK za rok 2017.

4. Plán práce OV SZZ na rok 2018.

5. Doplnenie člena OV SZZ Ing. Jozefom Tutkom CSc, namiesto odstupujúceho p. Jána Ratkovského.

6. Doplnenie člena OKRK p. Štefanom Uramom namiesto odstupujúcej p. Sylvii Medveďovej.

 

 

III. Ukladá:

 

1. Prerokovať diskusné príspevky zo zasadania OV SZZ na najbližšom zasadaní predstavenstva OV SZZ Zvolen.

            Termín: marec                        Zodpovedá: predseda OV

 

2. Predsedom ZO SZZ,

a) zabezpečiť prípravu a vykonanie členskej schôdze v zmysle pokynov u OV SZZ

            Termín: do 30.4.2018                                    Zodpovedajú: predsedovia ZO SZZ

 

b) vybrať členské a účelové príspevky, uhradiť členské známky na RV SZZ

            Termín: do 30.4.2018                                    Zodpovedajú: predsedovia ZO SZZ

 

c) poslať zápisnicu a uznesenie z členskej schôdze ZO v roku 2018 na OV SZZ (možnosť poslať mailom)

            Termín: máj 2018                                           Zodpovedajú: predsedovia ZO SZZ

 

3. Zorganizovať okresné kolo vedomostnej súťaže „Mladý záhradkár 2018“ pre deti ZŠ.

            Termín: máj                                                    Zodpovedá: redsedníčka komisie pre mládež

 

4. Zorganizovať súťaž „O najkrajšiu záhradku v roku 2018“

            Termín: jún - júl                                             Zodpovedá: podpredseda OV SZZ

a predseda pestovateľskej komisie

 

5. Zorganizovať V. ročník výtvarnej súťaže pre deti MŠ a ZŠ .

            Termín: september - október                          Zodpovedá: predsedníčka komisie pre mládež

 

 

6. Zorganizovať súťaž „Výstavu ovocia, zeleniny a kvetov v roku 2018“.

            Termín: október                                              Zodpovedá: podpredseda OV

 

7. Poskytovať poradenskú činnosť pri majetkovo právnom vyporiadaní pôdy v záhradkárskych osadách a pri porušovaní stanov SZZ a osadových poriadkov ZO

            Termín: priebežne                                          Zodpovedá: predseda právnej komisie

 

8. Propagovať jednotlivé súťaže organizované RV SZZ medzi členmi SZZ.

            Termín: priebežne                                          Zodpovedá: členovia OV SZZ

 

facebook

—————

Späť