Ing.Michalko-predseda OV SZZ otvoril výstavu na MsÚ vo Zvolene

Ing.Michalko-predseda OV SZZ otvoril výstavu na MsÚ vo Zvolene

—————

Späť